Ολο το σχέδιο για την κατάργηση του ΚΒΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Καινοτομίες που ξεπερνούν τα συνήθη ελληνικά φορολογικά δεδομένα και μέτρα εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου και εξοντωτικού συστήματος επιβολής προστίμων περιλαμβάνει η κατάργηση του υφιστάμενου από το 1952 (!) Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η αντικατάστασή του από τον Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών.

Το πόρισμα της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι ήδη έτοιμο και έχει παραδοθεί στον υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο και έχει καταρτιστεί υπό τη βασική αρχή ότι εκείνο που χρειαζόταν εκ βάθρων αναμόρφωση υπήρξε το κυρωτικό μέρος του Κώδικα και το τμήμα εκείνο που προβλέπει την επίδραση των παραβάσεων στο κύρος των βιβλίων των επιχειρήσεων.

Με τον νέο ΚΑΣ, οι επιχειρηματίες απαλλάσσονται από τον εφιάλτη της απόρριψης των βιβλίων τους και τα πρόστιμα όχι μόνο παύουν να είναι εξοντωτικά, αλλά παρέχεται στους συνεπείς... παραβάτες και μπόνους επιστροφής μέρους αυτών, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπόνους μειωμένων προστίμων αποκτούν και όσοι έχουν εντοπισθεί με τον παραδοσιακό ΚΒΣ να παραβατούν, καθώς αποκτούν τη δυνατότητα αυτόματης ένταξης στις νέες ρυθμίσεις. Από την άλλη πλευρά συνυπεύθυνοι για παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων καθίστανται και οι καταναλωτές.

Η κατάργηση του Κώδικα αποτελούσε πάγιο αίτημα της αγοράς εδώ και πολλά χρόνια, κάτι το οποίο είχε επίσης εδώ και καιρό ενστερνιστεί και η πολιτεία, πλην όμως η αντικατάστασή του απαιτούσε αλλαγή μία προς μία όλων των υφιστάμενων διατάξεων σε συνδυασμό με την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και του ελεγκτικού μηχανισμού που μόλις τώρα καθίσταται εφικτό.

Οι διαδικασίες αναμόρφωσής του ξεκίνησαν επί υπουργίας κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για να συνεχισθούν με τον σημερινό υπουργό και σημειωτέον έχουν μία ευρύτερη δυνατή συναίνεση, καθώς αποτελούν περισσότερο θέμα εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος και λιγότερο θέμα επιλεκτικής οικονομικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείεται να κατατεθεί στη Βουλή πολύ νωρίτερα από το φορολογικό νομοσχέδιο, όπου εκεί πράγματι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Το «Κέρδος» παρουσιάζει τις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου ΚΑΣ, που έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Τα βιβλία των επιχειρήσεων στο εξής θα ισχύουν σε κάθε περίπτωση και δεν θα καταρρίπτονται από τις φορολογικές Αρχές ούτε στις περιπτώσεις ουσιαστικών και εκτεταμένων παραβάσεων. Τα ακαθάριστα έσοδα και το φορολογητέο εισόδημα θα προσδιορίζονται μέσω αντικειμενικών κριτηρίων.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα θα προστίθενται τα αποκρυβέντα, προσαυξανόμενα με συντελεστές ανάλογα με τη βαρύτητα και την επανάληψη της παράβασης. Οι παραβάσεις θα υπολογίζονται στα έσοδα και στα έξοδα της επιχείρησης με τη μέθοδο του λογιστικού προσδιορισμού (έσοδα μείον έξοδα) πλέον των προσαυξήσεων.

Στόχος, όπως τονίζεται στο πόρισμα, είναι τα βιβλία όλων των επιχειρήσεων να εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως ακριβή και επαρκή, ακόμη και όταν υπάρχουν παραβάσεις. Το δε φορολογητέο κέρδος να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τη λογιστική μέθοδο (έσοδα μείον έξοδα).

Τα πρόστιμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 300.000 ευρώ για τις περιπτώσεις χρήσης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων και τα 100.000 ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις προστίμων. Σε περίπτωση υποτροπής, τα όρια προσαυξάνονται κατά 50%.

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Εάν ο φορολογούμενος υποπίπτει για πρώτη φορά σε συγκεκριμένο είδος παράβασης δεν θα του επιβάλλεται πρόστιμο. Αντίθετα, σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο προσαυξάνεται. Ως βάση υπολογισμού των προστίμων καθορίζονται τα παρακάτω ποσά:

* 300 ευρώ για ?η υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων.
* 900 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (βιβλίων β' κατηγορίας του ισχύοντος ΚΒΣ).
* 1.200 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (γ' κατηγορίας του ισχύοντος ΚΒΣ).

Για τις υπόλοιπες παραβάσεις εξακολουθεί να ορίζεται το ύψος της συναλλαγής για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.

Ειδικά για την έκδοση ή λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και για την καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, τα πρόστιμα μειώνονται σημαντικά μέχρι και 70%, ενώ τίθεται ανώτατο πλαφόν 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ
Η σημαντικότερη καινοτομία του νέου ΚΑΣ έχει ασφαλώς να κάνει με το μπόνους επιστροφής που θα λαμβάνουν οι συνεπείς παραβάτες. Συγκεκριμένα, όσοι εντοπισθούν παραβαίνοντες αλλά καταβάλλουν κανονικά το σύνολο του προστίμου θα λαμβάνουν πίσω το 30% εφόσον δεν εντοπισθούν άλλες παραβάσεις κατά τη διαχειριστική περίοδο επιβολής του προστίμου και των δύο επόμενων αυτής. Η ρύθμιση αφορά ενεργές επιχειρήσεις και όχι αυτές που τελούν σε ουσιαστική ή τυπική αδράνεια.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Εξωλογιστικός προσδιορισμός εφαρμόζεται όταν δεν τηρούνται ή δεν διαφυλάττονται ή δεν προσκομίζονται έπειτα από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα εξής βιβλία:

- Βιβλία στα οποία καταχωρίζονται οι πρωτογενείς εγγραφές.
- Πρόσθετα βιβλία.
- Το βιβλίο απογραφών.
- Το βιβλίο αποθήκης και τεχνικών προδιαγραφών.
Επίσης όταν δεν τηρούνται ή δεν διαφυλάττονται ή δεν προσκομίζονται έπειτα από δύο προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα φορολογικά στοιχεία και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών αλλά και όταν δεν φυλάσσονται οι φορολογικές ταμειακές μηχανές ή τα φορολογικά συστήματα.

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το πρόστιμο
- Διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος αυτών.

- Εχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις ως άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

- Για συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το ?η προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα του προβλεπόμενου, έχει εκδοθεί στον οριζόμενο γι’ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που απαιτείται.

- Δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα.

- Δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: Παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής κατά τις διατάξεις των ΚΑΣ και αποδεικνύεται ?ε αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής.

- Εχουν εκδοθεί δελτία αποστολής ?ε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.

- Διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις και αποτελούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη.

- Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί ?ε τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη φορολογία εισοδήματος και στον ΦΠΑ ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο.

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *