Διευκρινίσεις και πιθανή παράταση για τη ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο

Παράταση της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών
προς το Δημόσιο για λίγες ακόμη ημέρες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς δύο μόλις 24ώρα πριν εκπνεύσει ο χρόνος υπαγωγής στη ρύθμιση, Παρασκευή 30 Μαρτίου, δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών.
Λογιστές, φοροτεχνικοί, αλλά και
φορολογούμενοι κρίνουν αναγκαία την εν λόγω παράταση, τουλάχιστον έως το Πάσχα, αφενός μεν για να αποφευχθεί συμφόρεση στις εφορίες τις δύο τελευταίες ημέρες και νέα ταλαιπωρία των υπόχρεων, αφετέρου για να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε και το Δημόσιο να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί όσον αφορά τις εισπράξεις από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με βάση τις επιταγές του μνημονίου έως το τέλος του έτους, πρέπει να εισπραχθούν 2 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο χρέη, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ θα πρέπει να έχει μπει στα δημόσια ταμεία έως το τέλος Ιουνίου.
Με βάση, εξάλλου, τη λίστα των οφειλετών - φυσικών προσώπων που έχει δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτουν τα εξής:
* Πάνω από 5 εκατ. ευρώ και μέχρι 10 εκατ. ευρώ οφείλουν 260 άτομα, τα οποία χρωστούν συνολικά 1,83 δισ. ευρώ.
* Από 10 έως 25 εκατ. ευρώ χρωστούν 182 άτομα, με συνολικό χρέος 2,89 δισ. ευρώ.
* Από 25 έως 50 εκατ. ευρώ οφείλουν 64 άτομα, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 2,22 δισ. ευρώ.
* Από 50 έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 15 άτομα, με το συνολικό χρέος 916,23 εκατ. ευρώ.
* Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 15 φορολογούμενοι ο καθένας, ενώ μόνο ένας εκ των οφειλετών χρωστά 952 εκατ. ευρώ και συνολικά τα 15 άτομα οφείλουν 3,2 δισ. ευρώ.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Οι υπόχρεοι, που θα υπαχθούν, έχουν δυνατότητα καταβολής των οφειλών τους εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, από δύο έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα, καθώς και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης, εκ των οποίων καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:
* εφάπαξ με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
* από 2 μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
* από 13 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων,
* από 25 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 60% των προσαυξήσεων,
* από 37 μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 45% των προσαυξήσεων,
* από 49 μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 25% των προσαυξήσεων.
Προτεραιότητα σε όλους όσοι μπορούν να πληρώσουν
Εκτός όμως από το «πρέσινγκ» του υπουργείου Οικονομικών στους μικροοφειλέτες, το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη ζητήσει από τους 40 ειδικούς ελεγκτές, που στελεχώνουν την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, να δώσουν προτεραιότητα στο «κυνήγι» των μεγαλοοφειλετών που έχουν την οικονομική δυνατότητα ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία για να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
Οι ελεγκτές, μάλιστα, έχουν λάβει ξεκάθαρες εντολές όπως να:
- ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ για να προχωρήσουν και στη δέσμευση των καταθέσεων,
- κάνουν «φύλλο και φτερό» την ακίνητη περιουσία των οφειλετών, ελέγχοντας όχι μόνο τα στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει στο έντυπο Ε9 της εφορίας, αλλά «ξεσκονίζοντας» όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας για να εντοπίσουν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι μεγαλοοφειλέτες ή οι συνυπόχρεοι αυτών και δεν τα έχουν δηλώσει ή μεταγράψει,
- εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν εικονικά, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του οφειλέτη,
- προχωρήσουν σε κατασχέσεις ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων και στα χέρια τρίτων.
Οι νέες διευκρινίσεις
Με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1075/26.3.2012 εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου, κοινοποιήθηκαν αρμοδίως οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών», του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1047/24.2.2012 (ΦΕΚ 463 Β) και δόθηκαν οι κατωτέρω οδηγίες:
Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή), όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα τελωνεία:
I. Ρυθμίζονται:
- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών,
- οφειλές που έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με το άρθρο 109 του Τελωνειακού Κώδικα. Οι εν λόγω οφειλές δύναται να υπαχθούν και στις ρυθμίσεις του Ν. 3888/2010 και του Ν. 2648/1998, υπό τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις,
- οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας,
- το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του τελωνειακού κώδικα.
II. Δεν ρυθμίζονται:
- οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος,
- το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.
β) Στη ρύθμιση, με τους παραπάνω γενικούς όρους, δύναται να υπαχθούν, εφόσον το επιθυμεί, ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του και:
- Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
- Το εναπομείναν ποσό οφειλών, που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
γ) Επίσης, στη ρύθμιση δύναται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους και:
- Tα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.
Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων (τελωνείων) με υπόχρεα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές μπορούν να ρυθμισθούν από τους υπόχρεους -ο καθένας να ρυθμίσει, εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο των οφειλών που αφορούν την προσωπική του υποχρέωση-, υπό την αίρεση ότι η αλληλέγγυα υποχρέωσή του δεν παύει μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών από τους λοιπούς οφειλέτες ή αυτούς τους ίδιους.
- Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη, αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
- Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.
Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση
α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 30/3/2012 στη ΔΟΥ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, σύμφωνα και με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/29.2.2012 (ΦΕΚ502Β').
β) Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφληση την ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή (μέχρι 10.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και μέχρι 75.000 ευρώ ανά νομικό πρόσωπο), ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη με βάση τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1047/24.2.2012 (η οποία επισυνάπτεται).
Ευεργετήματα του οφειλέτη
α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις [από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα (60)].
β) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:
i) εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
ii) από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
iii) από δεκατρείς (13) μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
iv) από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
ν) από τριάντα επτά (37) μέχρι σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
vi) από σαράντα εννέα (49) μέχρι εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β έως στ, λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι αναλογούσες προσαυξήσεις της υπό ρύθμιση βασικής οφειλής, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.
Μέτρα
Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:
- Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα, ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.
- Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.
Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
Επίσης, δεν αναστέλλεται η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα.
Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Αναστολή παραγραφής
Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
α) Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου.
β) Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
γ) Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με ένα τοις εκατό (1%) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για κάθε μήνα καθυστέρησης.
δ) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
Κατασχέσεις εισοδημάτων και διώξεις
Η ανάγκη να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» των εσόδων και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, με δεδομένο μάλιστα ότι η τρόικα απαγορεύει τη θέσπιση νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων, έχει οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών στο να αυξήσει την «πίεση» προς τους φορολογούμενους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει ήδη δοθεί εντολή να κατάσχεται το 25% του μισθού, της σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών.
Από την άλλη πλευρά, εάν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος, από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τότε μπορεί να ασκηθεί και ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη.
Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μηνιαίως.
Αν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομείναν ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.
Απώλεια της ρύθμισης
Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
5. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
α) Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρακάτω παραγράφου 5β.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση του συνόλου της οφειλής, το οποίο και θα εξοφλήσει το σύνολο της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
β) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 20 ν. 2648/1998, όπως ισχύουν:
- Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου ή ορίζεται ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.
- Αν πρόκειται για είσπραξη χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας, παρακρατείται μέρος ή το σύνολο της απαίτησης που θα εισπραχθεί το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ.
- Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν επηρεάζει το συμψηφισμό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, το δε ποσό της απαίτησης αυτής συμψηφίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ολόκληρο και μέχρι το μέρος που καλύπτει την οφειλή.

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *