Ξεκινούν κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεων

Με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ακινήτων, καταθέσεων και κινητών περιουσιακών στοιχείων επιδιώκει το Δημόσιο να διασφαλίσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών που του οφείλουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Οι εξαιρέσεις από τα μέτρα αυτά ελάχιστες. Ακόμη και όσοι χρωστούν κάτω από 300
ευρώ κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων, εφόσον όμως τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ ανά μήνα. Σε κάθε περίπτωση οι κατασχέσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 25% των καταβαλλόμενων εισοδημάτων και, ειδικά στις περιπτώσεις των μισθών και των συντάξεων, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά των οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο διευκρινίζονται στον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών. Για το συγκεκριμένο θέμα, οι συνηθέστερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:

1 Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;
Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα εξής μέτρα:
α) Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.
β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.
γ) Κατάσχεση ακινήτων.
2 Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;
Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.
3 Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;
Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.
Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

4 Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;
Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ, μηνιαίως.
Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

5 Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;
Οχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.
Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.
Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε, η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

6 Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;
Ναι.
7 Είναι δυνατές η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;
Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.


Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μισθωτών με εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ

Ηλεκτρονικά θα υποχρεωθούν να υποβάλουν φέτος τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος περίπου εκατομμύρια νοικοκυριά επί συνόλου 5,5 εκατομμυρίων. Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο που προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τους μισθωτούς με εισοδήματα μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ και τους συνταξιούχους με εισοδήματα μεγαλύτερα από ένα πιο υψηλό όριο. Με τον τρόπο αυτό, ενώ πέρυσι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις 2,75 εκατομμύρια φορολογούμενοι, φέτος άλλο 1,2 εκατομμύριο θα κληθεί για πρώτη φορά να στείλει τις δηλώσεις μέσω Διαδικτύου.
Οι 1,2 εκατ. φορολογούμενοι, που μέχρι το 2011 υπέβαλλαν μέσω του ταχυδρομείου ή απευθείας στην εφορία τις δηλώσεις τους, θα παραλάβουν μέχρι τα τέλη Απριλίου ειδοποιήσεις από το υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες θα ενημερώνονται ότι φέτος υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση κι ότι θα πρέπει να επισκεφθούν άμεσα το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.taxisnet.gr) για να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα πιστοποίησης για να πάρουν τους κωδικούς πρόσβασης. Αρκετοί από τους φορολογούμενους αυτούς θα αναγκαστούν να ζητήσουν τη βοήθεια φοροτεχνικού, καταβάλλοντας ποσά που ανέρχονται από 30-100 ευρώ. Εξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο η αμοιβή του φοροτεχνικού να εκπίπτει ως δαπάνη από το φόρο.
“Ελεύθερος Τύπος”

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *