Ανοίγει το επάγγελμα του φοροτεχνικούΣύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης με τους νόμους 3919/2011 και 4038/2012 καταργήθη­καν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα να απε­λευθερώνεται από τις 2 Ιουλίου το επάγ­γελμα του λογιστή - φοροτεχνικού.
Έτσι, παύει να ισχύει και η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του λο­γιστή - φοροτεχνικού.
Πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα αυτό ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγε­λία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιο­λογητικά για την πιστοποίηση της συν­δρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Συνεπώς, τα φυσικά πρόσωπα δύνα­
νται να ασκούν το επάγγελμα του λο­γιστή - φοροτεχνικού ακόμα και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελη­τηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυ­χιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικο­νομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελμα­τικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010.
Πάντως, η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί εντός 3 μηνών από την αναγγε­λία έναρξης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος του αιτού­ντος, στην περίπτωση που δεν συγκε­ντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *