Όλες οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν καθημερινά τα στοιχεία των πωλήσεών τους στη ΓΓΠΣ - ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1076/17‐4‐13 του Υπουργείου
Οικονομικών η έναρξη ισχύος των αλλαγών στον τρόπο σήμανσης των φορολογικών
στοιχείων (παραστατικών), μέσω των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων
Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικών μηχανισμών), παρατείνεται έως την 01 01 2014.
Υπενθυμίζουμε, ότι οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στα παρακάτω σημεία:

• Ο εκδότης των παραστατικών θα πρέπει να διαθέτει ειδικό φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) και ηλεκτρονικό υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
• Όλες οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν καθημερινά τα στοιχεία των πωλήσεών τους στη ΓΓΠΣ. Η διαβίβαση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από σχετική επεξεργασία του λογισμικού και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ».
 H ΠΟΛ 1221 σχετίζεται με την αναβάθμιση  των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΠΟΛ 1076 / 17-04-2013), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ 01 / 05 / 2013 ΣΕ
01 / 01 / 2014.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛ 1076
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Προς: Ως ΠΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
Τμήμα : Γ΄ - Τεχνολογιών Πληροφορικής
& Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης
Συναλλαγών
ΘEMA: Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012).
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’/5.1051988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α’/23.4.2010)
3. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574Β’/24.9.2012)
4. Την ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης για τη σημασία και αποτελεσματικότητα του μέτρου καθώς και την ομαλή προσαρμογή των επιτηδευματιών-τελικών χρηστών στο νέο σύστημα συναλλαγών.
5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄ /31.12.2012) , από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *