Επιτόπου θα επιβάλλουν πρόστιμα οι Επιθεωρητές Εργασίας, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις

Επιτόπου και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή γραπτών εξηγήσεων, θα επιβάλλονται πρόστιμα απο τους Επιθεωρητές Εργασίας, σε περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Οι κατηγορίες παραβάσεων στις οποίες θα επιβάλλεται άμεσα το πρόστιμα και το αντίστοιχο ύψος προστίμου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 22994/9-7-13, απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, είναι:
1. Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού
   Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 1.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο
2.Παράβαση:
   α) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών,
   β) Μη επίδειξη βιβλίου παρουσίας σε οικοδομικά - τεχνικά έργα,
   γ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικής σύμβασης εργασίας του προσωπικού
   δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο
   Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επί μερους παράβαση της παραπάνω (2) κατηγορίας:
   α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από  1 έως 10  πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €).
   β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο : Χίλια ευρώ (1.000,00 €).
   γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).
   δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).
   ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).
3. Παράβαση: Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής

από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.
   Επιβαλλόμενο πρόστιμο:
   α) Για επιχείρηση /εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €).
   β) Για επιχείρηση /εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας :Δέκα χιλιάδες ευρώ  (10.000,00 €).
   γ) Για επιχείρηση /εργοδότη υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας : Δέκα πέντε χιλιάδες  ευρώ (15.000,00 €).
4. Παράβαση: μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.
   Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  (2.500,00 €) .

Η εγκύκλιος

πηγή:www.ergasiaka-gr.

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *