Οι δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων για το 2013 - Τα νέα πρόστιμα

Picture 0 for Οι δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων για το 2013 - Τα νέα πρόστιμα
Του Απόστολου Αλωνιάτη
Σήμερα θα ήθελα να γράψω ένα άρθρο που θα λέγεται «Προσοχή – Προσοχή κυκλοφορεί εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών καλυφθείτε».
 Δεν μιλάω μόνο για την εγκύκλιο για τους αγρότες που κυκλοφόρησε χωρίς νούμερο, αλλά και για δεκάδες εγκυκλίους, οδηγίες και δελτία τύπου , που κυκλοφορούν αδέσποτα, και δεν καλύπτονται από κάποιο νόμο ή κάποια απόφαση, από το υπουργείο οικονομικών.
 Γι αυτά θα επανέλθουμε σε άλλο σημείωμα μας, γιατί σήμερα επείγει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα θέματα σχετικά με τις δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων και τα πρόστιμα που επιβάλλονται.

Δηλώσεις που αφορούν υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2013.
 ( σχετικό άρθρο για τα πρόστιμα του ν. 4174/2013 *)
 Ποιο συγκεκριμένα με το άρθρο  50   του Ν. 4223 (ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013) περί «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», αναφέρεται ότι:

«17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

19. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α' του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Σημειώναμε τότε ότι: «Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν με τον νόμο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α,  οι δηλώσεις που κατατίθενται μετά την 1.1.2014 και αφορούν χρήσεις μέχρι 31.12.2013, αντιμετωπίζονται με τα πρόστιμα του παλιού
ποινολογίου (Ν.2523/2013). Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 (Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής) και 57 (Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής)  του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»
Με την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα και κανείς, από το υπουργείο οικονομικών, δεν μπόρεσε να ενημερώσει τους φορολογούμενους για το πώς θα «τιμωρηθούν» αν στις 20 Ιανουαρίου δεν καταθέσουν το ΦΠΑ.
Αλλά και όσοι το κατέθεσαν δεν γνωρίζουν ακόμη τις συνέπειες, που θα έχουν αν δεν το πληρώσουν.
Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα.

1) Δεν υπάρχουν τα πρόστιμα του Ν.4174/2013 , δηλαδή τα 1.000 ευρώ για τα απλογραφικά βιβλία και τα 2.500 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία.

2) Η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων δεν αποτελεί πρώτη παράβαση του νέου ποινολογίου.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα για να γίνουμε κατανοητοί.
Α) Επιτηδευματίας, με απλογραφικά βιβλία, καταθέτει την δήλωση ΦΠΑ στις 20.1.2014 για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, και δεν πληρώνει κανένα ποσό.

Η δήλωση γίνεται αποδεκτή από το σύστημα (ενώ μέχρι τώρα αν δεν πλήρωνε κάτι το taxis θα την απέρριπτε,  και από την επόμενη αρχίζει να μετρά ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής, του άρθρου 53, και ο χρόνος για την συμπλήρωση του διμήνου, όπου θα του επιβληθεί το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57, δηλαδή με την συμπλήρωση του διμήνου θα έχει πρόστιμο 10% επί του ΦΠΑ που είναι να καταβάλλει.

Ο φορολογούμενος στις 30.1.2014 έχει τα χρήματα και θέλει να πληρώσει το σχετικό ποσό.

Θα βγάλει ταυτότητα οφειλής από το taxis και θα διαπιστώσει ότι εκτός από το ποσό του έχει χρεωθεί και ένας τόκος , με επιτόκιο 8,76%, όπως έχει αποφασιστεί από το υπουργείο.

Θα διαπιστώσει ότι δεν είναι τόκος για τις ημέρες που καθυστέρησε να πληρώσει το ποσό, αλλά για ένα ολόκληρο μήνα, διότι ο νόμος πάλι στο άρθρο 50 καθορίζει ότι «15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.»
Β) Ο ίδιος επιτηδευματίας αποφασίζει να πληρώσει το ποσό με δόσεις. Βάζει λοιπόν τα 10 ευρώ στις 20.1.14, υπολογίζει την προσαύξηση του 2% , αλλά δεν πληρώνει την δεύτερη δόση στις 31.1.14  και την τρίτη δόση στις 28.2.14.

Από την επόμενη ημέρα της μη πληρωμής της κάθε δόσης, θα έχει την προσαύξηση του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής και θα μετρά ο χρόνος για την συμπλήρωση του διμήνου, που θα είναι η 1.4.14 για την πρώτη δόση και η 1.5.14 για την δεύτερη.
Γ) Ο επιτηδευματίας στις 20.2.14 λαμβάνει ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Θα πρέπει πριν από την εκκαθαριστική του δήλωση να καταθέσει πιστωτική τροποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και να συμπεριλάβει τα νέα στοιχεία.
Δ) Την ίδια περίοδο λαμβάνει και ένα πιστωτικό έκπτωση από έκπτωση λόγω τζίρου. Καταθέτει τροποιητική δήλωση χρεωστική μόνο με το πρόστιμο του 1,5% τον μήνα.

Στο ίδιο παράδειγμα αν η δήλωση δεν αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, αλλά π.χ. το δεύτερο τρίμηνο (Απρίλιος –Μάιος – Ιούνιος), τότε θα πληρώσει το 1,5% ανά μήνα μέχρι την ημερομηνία που θα την καταθέσει , δηλαδή θα γίνει εκτελεστός τίτλος, και από εκεί και πέρα θα τρέχουν οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του ν.4174/2013 (τόκος εκπροθέσμου καταβολής και πρόστιμο εκπροθέσμου καταβολής πέρα των δυο μηνών).

Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι σημαντική η αλλαγή που έγινε σχετικά με την αποδοχή των δηλώσεων με την κατάθεση τους και ειδικά για τους παρακρατούμενους φόρους, διότι έτσι δεν θα υπάρχουν τα πρόστιμα του ισόποσου, όπως ορίζει ο νόμος.
Αντιδράσεις για τα νέα πρόστιμα που εξοντώνουν φορολογούμενους, επιτηδευματίες και λογιστικά γραφεία
Από την επαφή που έχουμε, λόγω των σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, είναι σημαντικές οι αντιδράσεις που υπάρχουν για το νέο ποινολόγιο. Διάχυτη είναι η εντύπωση ότι το υπουργείο οικονομικών δεν έχει σαν στόχο τον παιδευτικό χαρακτήρα των προστίμων στους φορολογικούς παραβάτες, αλλά την ουσιαστική εξόντωση τους.
Γίνεται φανερό ότι η σημαντική μείωση των ποινών σε παραβατική συμπεριφορά, όπως τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια και η παράλληλη υπέρογκη αύξηση των ποινών σε καθημερινές διαδικαστικές παραβάσεις, κάθε άλλο παρά τον παιδευτικό χαρακτήρα έχουν.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι συνάδελφοι λογιστές, η νέα κατάσταση που δημιουργείται δεν επιτρέπει τα ανθρώπινα λάθη, αλλά και την ασθένεια του ίδιου ή κάποιου συγγενικού τους προσώπου.  
Ήδη υπάρχουν κινήσεις συσπείρωσης επαγγελματικών χώρων ενάντια σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης.
Γιατί γίνεται φανερό ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα σύντομα δεκάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στον αφανισμό, με αποτέλεσμα, όχι μόνο το κράτος να μην εισπράττει τους φόρους, το ΦΠΑ , τα ταμεία να μην εισπράττουν ασφαλιστικές εισφορές  και γενικά να σταματήσει να κινείται η οικονομία , αλλά και εκατοντάδες  εργαζόμενοι να βρεθούν στην ανεργία, μιας και τα 2/3 του ενεργού σήμερα πληθυσμού εργάζονται σε αυτές.
* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, συγγραφέας
Πηγή:Newmoney.gr  * Τα πρόστιμα του Ν.4174/13 (Φορολογικό Ποινολόγιο)

 Στην ανάλυση αυτή θα επιχειρήσουμε να ...φωτίσουμε?? τα υπόλοιπα πρόστιμα που θα ισχύουν από 1/1/2014.
 Ο νέος νόμος 4174/13 ...βρίθει άρθρων όπως και προστίμων? . Αφιερώνει 8?? ξεχωριστά άρθρα??? για τα πρόστιμα…, και φέρει πολύ μεγάλες ανατροπές... Είναι Εξοντωτικά και μάλιστα σε μια περίοδο που η αγορά και γενικά οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν. Πρόκειται για Καταιγίδα προστίμων???(Απαγορεύεται;; να υποβληθεί δήλωση εκπρόθεσμη ή τροποποιητική, ή ακόμη να μην υποβληθεί, θεσμοθετήθηκαν πρόστιμα που σου παίρνουν τα κεφάλι και προσοχή και στην ΥΠΟτροπή?).
Για να γίνουν όμως κατανοητά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις κάτωθι έννοιες.
α) Επιβάλλεται πρόστιμο σε κάθε υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ή τροποποιητικής. (ακόμη και στη περίπτωση που προκύπτει ποσό για καταβολή???)
β) Επιβάλλεται πρόστιμο όταν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε ήταν ανακριβής.
Ανάλογα κατηγοριοποιείται και το πρόστιμο.
Επίσης αν η δήλωση αφορά παρακρατούμενους φόρους ή όχι.
Τέλος καταργήθηκε ο συμβιβασμός. Μέχρι τώρα σε περιπτώσεις συμβιβασμών τα πρόστιμα μειώνονταν σε 1/3. ή σε ½ κλπ. Τώρα μας τελείωσε αυτό με ότι σημαίνει αυτό. Προσοχή μεγάλη λοιπόν..??
2. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη υποβολή.
2.1 Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης (μη παρακρατούμενου φόρου)
Για κάθε δήλωση μη παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:
α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53) Το ετήσιο επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο.
Πχ για 5 μήνες καθυστέρησης θα είναι 5χ0,70=3,50%.
β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)
Μη τήρηση βιβλίων ........100,00
Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00
Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00
γ) Κλιμακούμενο Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. (§57) Το άρθρο είχε λίφτινγκ με τον ΕΝΦΙΑ.
Πρόστιμο για 2 μήνες καθυστέρησης = δεν επιβάλλεται.
Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 μήνες πρόστιμο 10% της οφειλής.
Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 1 έτος, πρόστιμο 20% της οφειλής.
Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 έτη, πρόστιμο 30% της οφειλής.
Πχ, Υποβάλλεται η φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2015 με 11 μήνες καθυστέρηση με χρεωστικό υπόλοιπο 1.500,00. Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόστιμο θα είναι 1.500,00χ20%=300,00
δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής. (54§3).
Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται (Χ2).) Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται(Χ4).???
2.2 Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης (Παρακρατούμενοι φόροι)
Για κάθε δήλωση παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:
α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53) Το ετήσιο επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο1.
1 Προσοχή: μήπως με την απόφαση του ΓΓΔΕ θα προβλέπεται μεγαλύτερο επιτόκιο για τους παρακρατούμενους φόρους. ?? ίδωμεν..
Πχ για 5 μήνες καθυστέρησης θα είναι 5χ0,70=3,50%.
β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)
Μη τήρηση βιβλίων ........100,00
Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00
Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00
Πχ υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο 259,00 εκπρόθεσμα για τον 5/14 από ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία, έχει πρόστιμο 2.500,00 ?? το οποίο και δεν συμβιβάζεται..... (τέλος η μείωση που γίνονταν πάλαι με τον συμβιβασμό. Θα πρέπει πρώτα να πηγαίνεις στη τράπεζα, να πάρεις δάνειο για να πληρώσεις το πρόστιμο.??.. άντε τώρα να υποβάλλεις για όλη τη χρήση 12 εκπρόθεσμες δηλώσεις ή 12 τροποποιητικές....). Κάτι πρέπει να γίνει.... Θα έχουμε δράματα, εγκεφαλικά κλπ???? {12χ2.500,00=30.000,00}????????
γ) Κλιμακούμενο Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. (§57)
Πρόστιμο για 2 μήνες καθυστέρησης = δεν επιβάλλεται.
Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 μήνες πρόστιμο 10% της οφειλής.
Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 1 έτος πρόστιμο 20% της οφειλής.
Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 έτη πρόστιμο 30% της οφειλής.
Πχ, Υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ για τον μήνα 1/2015 με 13 μήνες καθυστέρηση με χρεωστικό υπόλοιπο 1.500,00. Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόστιμο θα είναι 1.500,00χ20%=300,00
δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής.
Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.??
3) Κυρώσεις (Μετά από έλεγχο).
3.1) Κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (Μετά από έλεγχο).
Κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (μη παρακρατούμενου φόρου)
Για κάθε δήλωση μη παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:
α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53) Το ετήσιο επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο.
Πχ για 6 μήνες καθυστέρησης θα είναι 6χ0,70=4,20%.
β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)
Μη τήρηση βιβλίων .........100,00
Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00
Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00
γ) Κλιμακούμενο Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς ανάλογα με το ύψος της οφειλής. (§58)
i. Ανακριβής δήλωση.
Πρόστιμο στο 10% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό ανέρχεται στο 5%-20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.
Πρόστιμο στο 30% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.
Πρόστιμο στο 100% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 50% του ποσού της φορολογικής δήλωσης και η ανακρίβεια οφείλεται στηνπρόθεση του φορολογούμενου. .
ii. Μη υποβολή
Πρόστιμο 100%. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
Πχ, Μετά από έλεγχο στη δήλωση φορολογικού έτους 2015, καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε επί πλέον φόρος ποσό 8.000,00 και έτσι το τελικό ποσό του φόρου διαμορφώθηκε από 40.00,00 + 8.000,00=48.000,00 (Φόρος βάσει ελέγχου).

Επειδή το ποσό των 8.000,00 είναι ίσο με 20% (40.000χ20%)
Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόστιμο θα είναι 40.000,00χ10%=4.000,00
δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής. (54§3).
Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται.) Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.
3.2) Κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (μετά από έλεγχο). (Παρακρατούμενοι φόροι)
Για κάθε δήλωση παρακρατούμενου φόρου που δεν υποβάλλεται ή υποβάλλεται ανακριβώς ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:
α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53) Το ετήσιο επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο1.
1 Προσοχή: μήπως με την απόφαση του ΓΓΔΕ θα προβλέπεται μεγαλύτερο επιτόκιο για τους παρακρατούμενους φόρους. ??
Πχ για 10 μήνες καθυστέρησης θα είναι 10χ0,70=7,00%.
β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)
Μη τήρηση βιβλίων ........100,00
Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00
Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00
γ1) Πρόστιμο ΜΗ υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου . (§59)
Πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε (στο 100%)
Πχ, Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν αποδόθηκε ο ΦΠΑ του Β΄ τριμήνου 2014, ποσού 1.800,00. Σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλεται και πρόστιμο:
1.800,00χ100%=1.800,00
γ2) Ανακριβής δήλωση.
Πρόστιμο στο 10% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό ανέρχεται στο 5%-20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.
Πρόστιμο στο 30% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.
Πρόστιμο στο 100% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 50% του ποσού της φορολογικής δήλωσης και η ανακρίβεια οφείλεται στηνπρόθεση του φορολογούμενου. .
Προσοχή. Από το γ1 ή το γ2 θα ισχύει ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή πρόστιμο ανακρίβειας ή πρόστιμο μη δήλωσης.
δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής.
Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.??
4. Συνέργεια (§60)
Σύμφωνα με το άρθρο 60 στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος υπόκειται κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει, ή υποθάλπτει, ή υποκινεί ή συνεργεί για παραβάσεις του κώδικα αυτού.
Πχ Λογιστής δεν προβαίνει στην αναμόρφωση των κερδών με την προσθήκη των λογιστικών διαφορών ποσού 9.000,00 στο φορολογικό έτος 2015. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή θα του καταλογιστούν τα ίδια πρόστιμα με την επιχείρηση??????.
5. Απαλλαγή προστίμων λόγω ανωτέρας βίας (§61)
Να και κάτι θετικό.??... Μπορεί για ανωτέρω βία μετά από σχετικό αίτημα στον ΓΓΔΔ να ζητήσει την απαλλαγή από τόκους, η πρόστιμα λόγω ανώτερης βίας. Δεν δίνεται όμως απαλλαγή σε ανακρίβεια και σε παραβάσεις φοροδιαφυγής. Τώρα τι είναι ανωτέρα βία, είναι ένα θέμα παλαιό.....
Πχ Η ασθένεια του λογιστή, βλάβη υπολογιστή, βλάβη ΤΑΧΙΣ, πυρκαγιά, κλπ. μπορούν να χαρακτηριστούν;;;
6. Καταβολή προστίμων
Τόκοι και πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού ή επιβολής.. Ο υπόχρεος, όμως, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή (πρόκειται για ΄΄ ένσταση ΄΄ που είναι υποχρεωτική και όταν δεν ευδοκιμήσει τότε κατατίθεται προσφυγή) με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης.
 Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν. Η Δ.Ο.Υ. αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (ΥΕΕ) της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί.
 Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα το εκατό τοις εκατό (100%) του αμφισβητούμενου ποσού από τη Φορολογική Διοίκηση, καταβάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου.κλπ 7) Η ισχύς των νέων προστίμων.
Για το από πότε ισχύουν τα νέα ΄΄τσουχτερά ΄΄ πρόστιμα ορίζει το άρθρο 50 του νόμου ΕΝΦΙΑ που ψηφίστηκε στις 21/12/13 και τροποποιεί το άρθρο 66 του 4174/14 παρ. 1 (παρ.15,17,18 και 19)
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα. (δηλαδή από 1/1/16 θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης?????)
17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
19. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Συμπέρασμα. Πάλι καλά για τα παλαιά θα επιβάλλονται τα πρόστιμα του Ν.2523/97.
8) Το πρόστιμο 10%, 20%,30% που έγινε χαμός στις TV επιβλήθηκε και στα βεβαιωμένα χρέη στο ταμείο της Δ.Ο.Υ..
Κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τους πλειστηριασμούς που έγινε την ίδια ημέρα με τον ΕΝΦΙΑ (βλ.Πολύδωρας) έγινε απλά ενσωμάτωση του άρθρου 57 του Ν.4174/13 στον ΚΕΔΕ.
Στο άρθρο 7 παρ. 6 του νέου νόμου για τους πλειστηριασμούς ορίζεται:
6. Το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 6 Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει. Προκειμένου περί δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κώδικα, πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.
Για χρέη από συμβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.
Δηλαδή το πρόστιμο (10%,20%,30%) του άρθρου 57 θα καταλογίζεται και στα βεβαιωμένα χρέη στο Ταμείο????? Αλλά μετά από 6 μήνες, (μας κάναν τη χάρη....?.. καλοσύνη τους…?)
9) Ta όρια (ποσά) για τις παραβάσεις φοροδιαφυγής
Τα ποσά για να χαρακτηριστεί μια μη απόδοση φόρου κλπ ότι είναι παράβαση φοροδιαφυγής, ορίστηκε το ποσό των 10.000,00 για φυσικά πρόσωπα και για βιβλία απλογραφικά και 60.000,00 για βιβλία διπλογραφικά. Ήτοι:
5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013
«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
6. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013
«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
Αρχίσανε οι διακρίσεις.............?......
10. Εφαρμογές.
1. Υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 από ιδιώτη και δεν προκύπτει φόρος για καταβολή
Πρόστιμο: 100,00.
2. Υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 από ΑΕ και δεν προκύπτει φόρος για καταβολή
Πρόστιμο: 100,00.
3. Υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 από ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία και δεν προκύπτει φόρος για καταβολή
Πρόστιμο: 100,00.
(τα ποσά δεν συμβιβάζονται)
4. Υποβάλλεται δήλωση ΦΜΥ του μηνός 7/14 από επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, ποσού 2.000,00 αντί στις 20/8/14 στις 19/11/14.
Κύρια οφειλή:2.000,00, καθυστέρηση 3 μήνες, έστω επιτόκιο 0,70%.
1.Κύρια οφειλή................................................................=2.000,00
1. Τόκος: 3χ0,70=2,10 άρα τόκος=2.000χ2,10%= 42,00
2. Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία .......................... 1.000,00
3. Κλιμακούμενο πρόστιμο(μήνες 3)....2.000χ10%= 200,00
Συνολική οφειλή......................................................... 3.242,00
4. Πρόστιμο λόγω υποτροπής?
Το ποσό δεν συμβιβάζεται.
5. Μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν αποδόθηκε ο ΦΠΑ του μηνός 5/2014 ποσού 10.000,00 σε επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία και έχουν παρέλθει 10 μήνες.
1. Κύρια οφειλή................................................................=10.000,00
2. Τόκος: 10χ0,70=7,00 άρα τόκος=10.000χ7,00%= 700,00
3. Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία .......................... 2.500,00
4. Πρόστιμο μη υποβολής (10.0000,00χ100%) 10.00000
Συνολική οφειλή......................................................... 23.200,00
5. Πρόστιμο λόγω υποτροπής?
Το ποσό δεν συμβιβάζεται.
Σημείωση. Υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις.
6. Υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ (βιβλία απλογραφικά) Δ΄ τρίμηνο 2014 με 13 μήνες καθυστέρηση ποσού 4.000,00.
1.Κύρια οφειλή................................................................= 4.000,00
1. Τόκος: 13χ0,70=9,10 άρα τόκος=4.000χ9,10%= 364,00
2. Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία .......................... 1.000,00
3. Κλιμακούμενο πρόστιμο(μήνες 13)....4.000χ20%= 800,00
Συνολική οφειλή......................................................... 6.164,00
4. Πρόστιμο λόγω υποτροπής?
Το ποσό δεν συμβιβάζεται.

11. Σχετικά άρθρα Ν. 4174/13

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Αρθρο 53
1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.
2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.
3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.
4. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Αρθρο 54
Διαδικαστικές παραβάσεις
1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο

Άρθρο 13 του Κώδικα.
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Αρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως«φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία ανύπαρκτες ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
στ. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ,
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων,
θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείοεπιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.

δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.

3. Η επιβολή προστίμων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.
5. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αρθρο 56. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κώδικα, ή υποβάλλεται με μη πλήρες ή μη επαρκές περιεχόμενο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης της παραγράφου1 του άρθρου 21 του Κώδικα στη Φορολογική Διοίκηση επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογούμενου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Αρθρο 57
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο(2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.
Αρθρο 58
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που
προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.
Αρθρο 59
Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.
Αρθρο 60
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

Αρθρο 61
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.

3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Η κωδικοποίηση από την ομάδα του TAXHEAVEN. ,μπορεί να υπάρχουν αλλαγές. Mε το πράσινο νέα διάταξη, το κόκκινο διαγράφεται, το μπλε τροποποιείται.

Κάναμε μια προσπάθεια να απλοποιήσουμε τα νέα πρόστιμα. Αν κάπου υπάρχει κάποιο λάθος να το διορθώσουμε... (δεν διεκδικούμε το αλάθητο..) Έτσι όπως είναι τα άρθρα δημιουργούνται προβλήματα και έχουμε και τις αλλαγές που εμπεριέχονται στο νόμο για τον ΕΝΦΙΑ που ψηφίστηκε στις 21/12/13... Κατά την γνώμη μας θέματα υπάρχουν με την υποτροπή, και στα άρθρα 57 και 58. Ελπίζουμε να βγεί και η ερμηνευτική και να τα επιλύσει..... Βέβαια μπορεί να επιλυθούν,… το θέμα είναι, πως θα πληρωθούν....???
Θέμα για λύση
Μπορεί κάποιος να υπολογίσει τα πρόστιμα και το τελικό ποσό που θα καταλογιστεί σε επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία, αν μετά από έλεγχο που θα γίνει στο πχ έτος 2014, διαπιστωθεί ότι δεν υπέβαλλε 12 μηνιαίες δηλώσεις ΦΜΥ για ένα υπάλληλο που απασχολούσε με ποσό μηναίο φμυ πχ 25,00::?? (συνολική οφειλή ΦΜΥ 12χ25=300,00). Θ α έχουμε και υποτροπή…..?? Το ποσό αυτό των προστίμων ποιος θα το πληρώσει??? (περιμένω την λύση - απάντηση…?.) Μήπως το ποσό είναι εξωπλανητικό.???? Βρε που πάμεεε……?....
Επίλογος
Ο Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ 4172/13, (Νέος Νόμος), Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας- πρόστιμα, Ν.4174/13, (Νέος Νόμος), ΚΕΔΕ άλλαξαν-αλλάζουν τα πάντα, ο ΚΦΑΣ αλλάζει ριζικά, το ΕΓΛΣ πάει, θα έχουμε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), τα εργατικά – ασφαλιστικά αλλαγές κάθε μήνα, δεν έμεινε τίποτε όρθιο???? Εισάγονται πρόστιμα εξωγήινα??? τόσο στα φορολογικά όσο και στα εργατικά??? Τι να πρωτοδιαβάσει κανείς, τι σεμινάρια να παρακολουθήσει, πόσα βιβλία πρέπει να αγοράσει;;; Στα θρανία πάλι και να δούμε ........ πότε θα σταματήσει αυτός ο ορυμαγδός των αλλαγών............... και οι ευθύνες όλο και μεγαλώνουν-μεγαλώνουννν .... Από πού να προστατευθεί κανείς;;;;; 

 ΑΠΟ  kilkistoday

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Χρήσιμες συμβουλές για την αγορά καυσοξύλων με το κυβικό! - τα καυσόξυλα πωλούνται βάζει όγκου και όχι βάσει βάρους.- Πόσα κυβικά είναι ένας τόνος; Πόσα κιλά είναι ένα κυβικό μέτρο;

«Έξυπνη παρακολούθηση» πίσω από τα «έξυπνα τηλέφωνα»

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *