Οι ρυθμίσεις για τα χρέη στην εφορία


 • Η ρύθμιση λειτουργεί σαν «ασπίδα» από τις κατασχέσεις
 • Η ένταξη, εκτός από την οικονομική ανάσα, «παγώνει» υπό προϋποθέσεις τη λήψη ή εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου
 • Αποδεικτικό ενημερότητας σε όσους υπαχθούν
 • Για οφειλές μεγαλύτερες των 5.000 ευρώ, ο φορολογούμενος γλιτώνει την ποινική δίωξη
 • Εκτός διακανονισμού θα τίθενται όσοι οφειλέτες δεν καταβάλουν τρεις συνεχόμενες δόσεις
 • Η ρύθμιση προσφέρει και ηρεμία αφού υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναστείλει τις κατασχέσεις
 • Φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο μπορούν να ζητούν από τους προϊσταμένους των εφοριών την υπαγωγή τους σε ρύθμιση
Οι εκπτώσεις στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 30% και η έκπτωση στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης κατά 40% είναι ευεργετήματα που παρέχονται στον οφειλέτη μόνο κατά την πρώτη διευκόλυνση και μόνο εφόσον αυτός συμμορφώνεται πλήρως, δηλαδή καταβάλλει κανονικά όλες τις μηνιαίες δόσεις.

Οφέλη

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σ’ αυτήν παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:
1. Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυπόχρεους, περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενήμερους για τα χρέη προς το Δημόσιο. Ετσι, επιτρέπεται η χορήγηση σ’ αυτούς αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος που εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού αυτού.
2. Αναστέλλεται τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη για χρέος άνω των 5.000 ευρώ για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της ρύθμισης και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. Επίσης, για
τον ίδιο λόγο αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που άρχισε, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
3. Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου, χωρίς ωστόσο το Δημόσιο να χάνει το δικαίωμα επιβολής των μέτρων αυτών υπό ορισμένες άλλες προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, ακόμη και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
 • Να λάβει ή να διατηρήσει το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
 • Να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
 • Να μη χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως για τη μεταβίβαση ακινήτου, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
 • Να δώσει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας.
 • Να προβεί σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο.
Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εφόσον δεν πληρώσει τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μη καταβολής της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή εφόσον υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης πέραν των τριών συνεχών μηνών.

Αλλες συνέπειες

 • Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των χρεών.
 • Οι αναγκαστικές κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων (κατασχέσεις του 25% των μηνιαίων μισθών ή συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, κατασχέσεις ενοικίων ή άλλων απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους) δεν αναστέλλονται και τα ποσά που εισπράττονται με τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.
 • Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη, λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, μπορεί να καλύψουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας διευκόλυνσης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Διαδικασία ένταξης

Οι προϋποθέσεις εξέτασης αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι οι εξής:
 • Υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η διευκόλυνση.
 • Καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5‰ επί της βασικής οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ.
 • Επιμήκυνση μέχρι και 48 μήνες
Δεύτερη αίτηση επανεξέτασης διευκόλυνσης για την ίδια οφειλή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση του αριθμού των δόσεων λόγω επιδείνωσης της οικονομικής του κατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβάλει εμπρόθεσμα τουλάχιστον την πρώτη δόση της αρχικής διευκόλυνσης στην οποία εντάχθηκε.
Επανεξέταση αιτήματος για αύξηση του αριθμού των δόσεων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης διευκόλυνσης, η απόφαση δε αυτή θεωρείται συνέχεια της πρώτης διευκόλυνσης. Η κατάθεση της σχετικής αίτησης επιτρέπεται άπαξ και μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία εμπρόθεσμη καταβολή δόσης της πρώτης διευκόλυνσης. Για την εξέταση της αίτησης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

«Αποδεικτικά»

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αντικειμενική αδυναμία συμμόρφωσης του οφειλέτη στην πρώτη διευκόλυνση. Υποβολή δεύτερης αίτησης επανεξέτασης διευκόλυνσης για την ίδια οφειλή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο αριθμός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης, της οποίας ζητήθηκε η επανεξέταση, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, να αυξηθεί μέχρι του τριπλασίου, κατ’ ανώτατο όριο, του αθροίσματος των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων, αλλά ο συνολικός αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 48.
Κατά την εκτέλεση της απόφασης, επί αιτήματος επανεξέτασης πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, αφαιρείται ο αριθμός των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί και το ποσό της κάθε νέας δόσης καθορίζεται επί του εναπομείναντος ανείσπρακτου υπολοίπου. Επανεξέταση αιτήματος διευκόλυνσης για αύξηση αριθμού δόσεων επιτρέπεται, πλέον, και για οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΚΕ κ.λπ., καθώς και για οφειλές από φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων για το τρέχον, κάθε φορά, οικονομικό έτος.

Μέχρι και 3 ευκαιρίες

Για την ίδια οφειλή δύνανται να χορηγηθούν μέχρι τρεις «διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής» με την παρακάτω διαδικασία:
 • Πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής: Ο αριθμός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης καθορίζεται με βάση το άθροισμα των συντελεστών αξιολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων που προβλέπει ο ν. 2648/1998.
 • Η δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την απώλεια της πρώτης και ο αριθμός των δόσεων αυτής καθορίζεται με την ίδια ως άνω διαδικασία. Η πρώτη δόση όμως της ρύθμισης αυτής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με ποσοστό 15% της οφειλής για την οποία ζητήθηκε η δεύτερη διευκόλυνση.
 • Η τρίτη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την απώλεια της δεύτερης, με προϋπόθεση όμως την κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος, αορίστου διάρκειας, με την οποία θα διασφαλίζεται η πληρωμή των δόσεων αυτής και θα προβλέπεται ότι θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου για την εξόφληση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού της διευκόλυνσης σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής έστω και μίας δόσης της διευκόλυνσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον καταθέτη με την πληρωμή και της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης.
Ο αριθμός των δόσεων της τρίτης διευκόλυνσης δεν μπορεί να υπερβεί τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης. Η πρώτη δόση της διευκόλυνσης αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση με ποσοστό 20% της οφειλής για την οποία ζητήθηκε.

απο  .taxdevil.gr

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *