Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 13, 2014

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Εικόνα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΒΑΛΙΑ ΑΡΑΝΙΤΟΥ*
Tη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε ο Παύ­λος Κλαυ­δια­νός
Αυ­τή την ε­βδο­μά­δα πα­ρα­κο­λου­θή­σα­με έ­να α­κό­μη ε­πει­σό­διο του πο­λέ­μου, θα λέ­γα­με, ε­να­ντίον της μι­κρής ε­πι­χεί­ρη­σης, με την υ­πουρ­γι­κή πρά­ξη για την κυ­ρια­κά­τι­κη αρ­γία.

Η προ­σπά­θεια για το ά­νοιγ­μα των κα­τα­στη­μά­των τις Κυ­ρια­κές φαί­νε­ται αρ­χι­κά α­πλό ζή­τη­μα, έ­χει ω­στό­σο ση­μα­ντι­κές οι­κο­νο­μι­κές, κοι­νω­νι­κές, πο­λι­τι­κές, αλ­λά και ι­δε­ο­λο­γι­κές α­πο­λή­ξεις. Συν­δέε­ται με την α­πορ­ρύθ­μι­ση της α­γο­ράς ερ­γα­σίας, το στραγ­γα­λι­σμό της μι­κρής ε­πι­χεί­ρη­σης και τε­λι­κά την υ­πο­τα­γή στην προ­σπά­θεια της βίαιης α­να­κα­τα­νο­μής του κε­φα­λαίου που ε­πι­χει­ρεί­ται στην Ελλά­δα. Μπο­ρού­με να πού­με ό­τι πρό­κει­ται για μια ε­πι­χεί­ρη­ση σε τρεις φά­σεις: η πρώ­τη έ­γι­νε τον Αύ­γου­στο του 2013 ό­που με τον Ν. 4177 ο­ρί­στη­κε ό­τι το γε­νι­κό ά­νοιγ­μα θα ι­σχύει μό­νο για ε­πτά Κυ­ρια­κές τον χρό­νο, συ­γκε­κρι­μέ­…

Το ΟΧΙ της 10ης Ιουλίου 2014

Εικόνα
ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ... Μεσημέρι Πέμπτης 10ης Ιουλίου 2014, στο έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε για να ληφθεί η απόφαση εισόδου πολυεθνικών επιχειρήσεων στο τομέα των τροφίμων - πολυκαταστήματα στο νησί μας ,την Νάξο μας φωνάξαμε βροντερό ΟΧΙ.
Μπράβος μας.!
Είναι καλό να ακούγονται ΟΧΙ έστω και αυτά τα ΟΧΙ γίνονται εξ ανάγκης ορμώμενα από τοπικιστικά συμφέροντα.
Το ΟΧΙ είναι ΟΧΙ.
Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο και ο εμπορικός κόσμος μια γροθιά να μην πατήσει ο <<κατακτητής>> στην Νάξο μας .
Επιτέλους κάτι που μας ενώνει .
Ένα ΟΧΙ για το καλό της τοπικής κοινωνίας (;)
Άραγε το δημοτικό συμβούλιο είναι έτοιμο να πει ΟΧΙ για το ξεπούλημα των περιοχών μας όπως αυτή του Αγ.Προκοπίου για να έρθει κάποια Πολυεθνική Ξενοδοχειακή Εταιρεία;
Άραγε το δημοτικό συμβούλιο είναι έτοιμο να πει ΟΧΙ στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου που συντελείτε εσκεμμένα (με ασπιρίνες ιατρούς οπλίτες δεν είναι λύση) για να έρθ…
* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *
*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *